เว็บไซต์ MLA นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลของ MLA (ประเทศไทย)

ส่วน ก - สำหรับบุคคลในประเทศออสเตรเลียหรือนอกสหภาพยุโรป

 1. ความเป็นมา

Meat & Livestock Australia Limited ABN 39 081 678 364 (ต่อไปในนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้เรียกว่า “MLA” หรือ เรา) เคารพความเป็นส่วนตัวของบุคคลทุกคน โดยนโยบายนี้อธิบายถึงการปฏิบัติของ MLA เกี่ยวกับการเก็บรวบรวมและการจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคล (นอกเหนือจากข้อมูลที่ MLA ได้ประมวลผลเกี่ยวกับกิจกรรมในสหภาพยุโรป (สหภาพยุโรป) หรือที่เกี่ยวกับบุคคลในสหภาพยุโรป ซึ่งระบุไว้ในประกาศเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวในสหภาพยุโรป (EU Privacy Notice) (ด้านล่าง)) ซึ่งนโยบายดังกล่าวอธิบายถึงการปฏิบัติของ MLA เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ครอบครอง ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล)

หากคุณอาศัยอยู่นอกสหภาพยุโรป และไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์กับสำนักงาน MLA ที่ตั้งอยู่ในสหภาพยุโรป โดยการเข้าชมเว็บไซต์ของ MLA หรือให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่ MLA ให้ถือว่าคุณยินยอมให้มีการเก็บรวบรวม การจัดเก็บ การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

 1. ประเภทข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวม

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ MLA เก็บรวบรวมและครอบครองจะขึ้นอยู่กับลักษณะการปฏิสัมพันธ์ของคุณกับเรา แต่โดยทั่วไปจะรวมถึงชื่อ รายละเอียดการติดต่อของคุณ (เช่น หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ และที่อยู่อีเมลของคุณ) และข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการปศุสัตว์และการดำเนินธุรกิจของคุณ ทั้งยังอาจรวมไปถึง รายละเอียดบัตรเครดิตในกรณีที่คุณซื้อสินค้า รายละเอียดการสะสมไมล์ของสายการบิน รายละเอียดประกันการเดินทาง ความต้องการทางด้านอาหาร หรือข้อมูลจากประวัติส่วนตัวของคุณ หากเราจำเป็นต้องใช้รายละเอียดดังกล่าวสำหรับกิจกรรมใดๆ หรือเพื่อตอบกลับการสมัครงาน โดยปกติแล้วในเวลาที่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ  เราจะระบุว่าข้อมูลใดบ้างที่เราร้องขอเพื่ออำนวยความสะดวกในการมีปฏิสัมพันธ์ของคุณกับเรา

คุณอาจสามารถติดต่อกับ MLA โดยไม่ระบุถึงตัวตนของคุณได้ (เช่น โดยไม่ระบุชื่อหรือโดยใช้นามแฝง) ในบางกรณี เช่น เมื่อคุณทำการสอบถามทั่วไปเกี่ยวกับ MLA หรือโปรแกรมของเรา หากคุณประสงค์ที่จะดำเนินการเช่นว่านั้น โปรดติดต่อเราเพื่อตรวจสอบว่าคุณสามารถดำเนินการในกรณีดังกล่าวได้หรือไม่

 1. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

โดยทั่วไป MLA จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลหากคุณสมัครใจที่จะให้ข้อมูลดังกล่าวด้วยตัวคุณเองเท่านั้น เช่น ให้ข้อมูลด้วยตัวเอง ทางโทรศัพท์ ทางไปรษณีย์หรือทางอีเมล ผ่านเว็บไซต์ของ MLA หรือโดยการกรอกแบบฟอร์มออนไลน์หรือเอกสาร อย่างไรก็ตาม อาจมีบางกรณีที่ MLA อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากบุคคลอื่น เช่น เมื่อเราให้บุคคลที่สามช่วยเหลือในการจัดการเกี่ยวกับไดรฟ์การสมัครสมาชิก (Membership Drives) หรือเมื่อเราจัดทำโปรแกรมหรือกิจกรรมร่วมกับบริษัทเพื่อการวิจัยและพัฒนา หรือบริษัทที่ปรึกษาอื่นๆ (หากมี)

MLA ยังเก็บรวบรวมข้อมูลบางรายการโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์ของ MLA ซึ่งข้อมูลดังกล่าวรวมถึงประเภทเบราว์เซอร์ (Browser Type) ที่อยู่เซิร์ฟเวอร์ (Server Address) ประเภทระบบปฏิบัติการ (Operating System Type) เลขรหัสประจำคอมพิวเตอร์ (IP Address) ของคุณ ตลอดจนวิธีการและเวลาที่คุณใช้งานเว็บไซต์ของ MLA และเว็บไซต์ที่คุณเข้าชมก่อนหน้า ทั้งนี้ MLA ใช้ข้อมูลนี้โดยไม่ระบุชื่อ และจะไม่ใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อระบุตัวตนของคุณ เว้นแต่กฎหมายกำหนดให้ต้องกระทำ

คุณไม่จำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่ MLA แต่หากคุณไม่ให้ข้อมูลตามที่ร้องขอ MLA อาจไม่สามารถจัดการเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกของคุณ หรือจัดหาสินค้าและบริการให้คุณได้ (หากมี)

 1. วัตถุประสงค์ในการครอบครองและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

MLA ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมตามวัตถุประสงค์ดังที่ได้ให้ไว้แก่ MLA เพื่อดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของ MLA (ซึ่งโดยทั่วไปรายละเอียดจะกำหนดไว้บนเว็บไซต์ของ MLA www.mla.com.au) อีกทั้ง เพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมาย วัตถุประสงค์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่กฎหมายอนุญาตหรือกำหนดให้ต้องกระทำ ในกรณีที่ MLA มีเอกสารที่ต้องขอข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ MLA จะระบุวัตถุประสงค์ทั่วไปสำหรับการใช้และบุคคลที่จะได้รับการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว และผลกระทบหลัก (หากมี) หากยังไม่ได้ให้ข้อมูลดังกล่าว โดยวัตถุประสงค์ทั่วไปของ MLA อาจรวมถึง (เท่าที่เกี่ยวข้อง):

(ก)   การจัดหาสินค้าและบริการตามที่คุณร้องขอและการตอบข้อสอบถามของคุณ

(ข)   การบริหารจัดการโปรแกรมของ MLA และการติดต่อกับผู้มีส่วนได้เสีย

(ค)   การแจ้งให้สมาชิก MLA ผู้จ่ายภาษี และประชาชนที่เกี่ยวข้องทราบถึงธุรกิจของ MLA สินค้าและบริการที่จัดหาโดย MLA และประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเนื้อแดงและอุตสาหกรรมปศุสัตว์

(ง)    การดำเนินโครงการเฉพาะที่คุณเลือกจะเข้าร่วม

(จ)   การบริหารจัดการการแข่งขัน

(ฉ)   การบริหารจัดการกิจกรรมต่างๆ

(ช)   การนำรายละเอียดของคุณไปรวมไว้ในฐานข้อมูลซึ่งเปิดเผยต่อสาธารณะชนบนเว็บไซต์ MLA

(ซ)   การจัดการการเป็นสมาชิกของคุณกับ MLA และการทบทวนหนังสือเตือนของผู้เสียภาษี (Levies Notice) ของคุณที่เกี่ยวกับการประชุมสามัญประจำปีของ MLA

(ฌ) การส่งเอกสารการตลาดที่ MLA เห็นว่าเป็นประโยชน์ (หากคุณยินยอมที่จะรับเอกสารดังกล่าว) หาก MLA ได้รับแจ้งว่าบุคคลใดไม่ประสงค์ที่จะรับข้อมูลดังกล่าว เราจะไม่ส่งไปยังบุคคลนั้น ทั้งนี้ ไม่รวมถึงข้อมูลที่เราต้องส่งตามกฎหมาย  และ

(ญ) การปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมาย

 1. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

โดยปกติ MLA จะต้องได้รับความยินยอมจากคุณก่อนเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ นอกเหนือจากที่ได้ระบุไว้ในนโยบายนี้ ทั้งนี้ ความยินยอมดังกล่าวอาจได้รับโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายจากการกระทำก็ได้

ข้อมูลบางส่วนที่คุณให้ไว้กับเราจะถูกจัดพิมพ์เป็นเอกสารหรือเผยแพร่ในฐานข้อมูลที่สาธารณชนสามารถเข้าถึงได้ หรือสาธารณชนสามารถเข้าถึงได้ตามคำร้องขอ ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่มีในการลงทะเบียนสมาชิกและข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิในการลงคะแนน (ตามหนังสือเตือนของผู้เสียภาษี (Levies Notice)) อีกตัวอย่างหนึ่งคือ ในกรณีที่คุณมีความเกี่ยวข้องกับการส่งออกเนื้อสัตว์ MLA อาจนำข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (เช่น รายละเอียดการติดต่อ) ไปรวมไว้ในฐานข้อมูลผู้ส่งออกเนื้อแดงออสเตรเลียของ MLA ซึ่งสาธารณชนสามารถเข้าถึงได้ในเว็บไซต์ของ MLA

โดยขึ้นอยู่กับสินค้าหรือบริการ ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจถูกเปิดเผยต่อ:

(ก)   นิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ MLA สำนักงานระหว่างประเทศ และตัวแทนของ MLA เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของ MLA เท่านั้น

(ข)   ผู้ให้บริการภายนอก (บนพื้นฐานของการรักษาความลับ และผู้ให้บริการดังกล่าวจะถูกจำกัดการใช้ข้อมูลเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของ MLA เท่านั้น) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ฐานข้อมูลสมาชิกของ MLA ถูกเก็บรักษาไว้ที่เซิร์ฟเวอร์ของบุคคลที่สามภายใต้ข้อผูกพันตามสัญญาเกี่ยวกับการเก็บรักษาความลับ

(ค)   ที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญของ MLA ที่ได้รับการว่าจ้างเพื่อให้บริการด้านกฎหมาย การบริหาร การเงิน ประกันภัย การวิจัย การตลาด หรือบริการอื่นๆ แก่ MLA และ

(ง)    บุคคลใดที่ได้รับอนุญาต ไม่ว่าโดยปริยายหรือโดยชัดแจ้ง ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นได้ถูกให้แก่ หรือเก็บรวบรวมโดย MLA  

MLA ยังอาจเผยแพร่วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการเฉพาะที่ MLA เป็นผู้ให้บริการ

MLA อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ MLA สำนักงานระหว่างประเทศ และตัวแทนบางรายซึ่งตั้งอยู่ในประเทศต่างๆ เช่น สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น เกาหลี ยุโรป จีน อินโดนีเซีย รัสเซีย ฟิลิปปินส์ อินเดีย มาเลเซีย และเวียดนาม   

 1. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

MLA ดำเนินการตามสมควรในการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในความครอบครองของเราจากการใช้งานที่ผิด การสูญเสีย และการแทรกแซง ตลอดจนการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต การแก้ไข หรือการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว

เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลในระยะเวลาสั้นกว่าที่กำหนดไว้ตามวัตถุประสงค์ใดๆ ที่ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นถูกเก็บรวบรวม หรือนานกว่านั้นหากกระทำได้ตามกฎหมายหรือตามที่กฎหมายกำหนด  ทั้งนี้ เท่าที่กฎหมายอนุญาตให้ทำได้  เมื่อระยะเวลาดังกล่าวสิ้นสุดลงตามกฎหมาย MLA จะดำเนินการตามสมควรในการทำลายหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ครอบครองอยู่นั้นไม่สามารถใช้ระบุตัวบุคคลได้อีกต่อไปอย่างถาวร หากข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไม่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของ MLA อีกต่อไปและกฎหมายอนุญาตให้ทำได้

 1. ข้อมูลที่ละเอียดอ่อน

โดยทั่วไป MLA ไม่เก็บรวบรวมข้อมูลที่ละเอียดอ่อนใดๆ ตามนิยามที่กำหนดภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (ซึ่งรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อชาติ ชาติพันธุ์ การเป็นสมาชิกขององค์กรทางการเมือง ศาสนาหรือสหภาพแรงงาน รสนิยมหรือกิจกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม สถานะของสุขภาพ หรือประวัติทางการแพทย์) โดย MLA จะเก็บรวบรวมข้อมูลที่ละเอียดอ่อนในกรณีที่กฎหมายกำหนดไว้หรือได้รับความยินยอมเท่านั้น ถ้า MLA ครอบครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนใดๆ ข้อมูลดังกล่าวจะถูกนำมาใช้และเปิดเผยโดย MLA ตามวัตถุประสงค์ที่ได้ให้ไว้เท่านั้น

หาก MLA ร้องขอข้อมูลที่ละเอียดอ่อน MLA จะอธิบายเหตุผลในการร้องขอข้อมูลนั้น

 1. การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล

บุคคลใดอาจร้องขอเพื่อเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ MLA ครอบครองอันเกี่ยวกับบุคคลนั้นก็ได้โดยติดต่อไปยัง MLA ตามรายละเอียดการติดต่อด้านล่าง MLA จะดำเนินการตามคำร้องขอดังกล่าวภายในระยะเวลาที่เหมาะสมและอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับการเข้าถึงข้อมูลเพื่อครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบคำขอ และการดึงข้อมูลตามที่ร้องขอ หาก MLA ปฏิเสธคำร้องขอในการเข้าถึงข้อมูล MLA จะอธิบายเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการดังกล่าวได้

ภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่บังคับใช้ และภายในขอบเขตที่ใช้บังคับกับเว็บไซต์ของเราและคุณ คุณมีสิทธิดังต่อไปนี้:

(ก) สิทธิในการเข้าถึงข้อมูล คุณมีสิทธิที่จะร้องขอสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เรากำลังประมวลผลเกี่ยวกับคุณซึ่งเราจะดำเนินการส่งคืนให้กับคุณในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ เพื่อความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของคุณเอง เราอาจร้องขอให้คุณยืนยันตัวตนก่อนให้ข้อมูลตามที่ได้ร้องขอ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเรา หากคุณต้องการสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลหลายฉบับ เราอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับการดำเนินการตามสมควร

(ข) สิทธิในการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง คุณมีสิทธิที่จะขอให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่สมบูรณ์หรือไม่ถูกต้องที่เราประมวลผลเกี่ยวกับคุณให้ถูกต้อง โปรดทราบว่าคุณสามารถทำการปรับเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างได้โดยตรงผ่านทางบัญชีออนไลน์ของคุณ

(ค) สิทธิในการลบข้อมูล คุณมีสิทธิที่จะร้องขอให้เราลบข้อมูลส่วนบุคคลที่เราประมวลผลเกี่ยวกับคุณ เว้นแต่กรณีที่เราไม่มีหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติเช่นนั้นหากเราจำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวเพื่อปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมาย หรือเพื่อก่อ ใช้ หรือโต้แย้งข้อเรียกร้องทางกฎหมาย

(ง) สิทธิในการจำกัดการประมวลผลข้อมูล คุณมีสิทธิที่จะจำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในกรณีที่คุณเชื่อได้ว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้อง เราประมวลผลข้อมูลไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือเราไม่จำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลดังกล่าวตามวัตถุประสงค์เฉพาะอีกต่อไปเว้นแต่ในกรณีที่เราไม่สามารถลบข้อมูลได้เนื่องจากหน้าที่ตามกฎหมายหรือข้อผูกพันอื่น หรือเพราะคุณไม่ประสงค์ที่จะให้เราลบข้อมูลดังกล่าว  

(จ) สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูล คุณมีสิทธิที่จะได้รับข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณที่เราครอบครองในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่มีการจัดเรียงแล้ว และที่จะโอนข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้แก่ผู้ควบคุมข้อมูลรายอื่น ในกรณีที่ (ก) ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเป็นข้อมูลที่คุณได้ให้กับเรา และ (ข) หากเราประมวลผลข้อมูลดังกล่าวโดยอาศัยความยินยอมจากคุณ (เช่น เพื่อรับสื่อทางการตลาดแบบตรง) หรือเพื่อปฏิบัติตามสัญญาต่อคุณ 

(ฉ) สิทธิในการคัดค้านในกรณีที่เราอ้างผลประโยชน์อันชอบธรรมเป็นฐานทางกฎหมายสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของเรา คุณมีสิทธิที่จะคัดค้านการประมวลผลดังกล่าวด้วยเหตุผลที่เกี่ยวกับสถานการณ์เฉพาะของคุณ เราจะปฏิบัติตามคำร้องขอของคุณ เว้นแต่เรามีเหตุอันสมควรอันชอบด้วยกฎหมายในการประมวลผลที่ดีกว่าผลประโยชน์และสิทธิของคุณ หรือหากเราจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลเพื่อการก่อ การใช้หรือการโต้แย้งข้อเรียกร้องทางกฎหมาย

(ช) สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม หากคุณได้ให้ความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับเรา คุณมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้โดยไม่มีค่าธรรมเนียม ซึ่งรวมถึงกรณีที่คุณแสดงเจตนาไม่เข้าร่วมในการรับข้อความทางการตลาดที่ได้รับจากเรา

 1. คุณสามารถติดต่อ MLA โดยใช้รายละเอียดในการติดต่อที่ปรากฏด้านล่างง หากคุณมีข้อสอบถาม ว่าคุณมีสิทธิใดสิทธิหนึ่งตามที่ได้กล่าวมาก่อนหน้าหรือไม่ หรือคุณต้องการร้องขอตามสิทธิดังกล่าวข้างต้น  ความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคล

MLA จะดำเนินการตามสมควรเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่ครอบครองนั้นถูกต้อง สมบูรณ์และทันสมัย

MLA ควรได้รับการแจ้งเตือนทันที หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลใดโดยติดต่อไปยัง MLA ตามรายละเอียดการติดต่อด้านล่าง อนึ่ง บุคคลดังกล่าวอาจขอให้ MLA แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ MLA ครอบครองอันเกี่ยวกับบุคคลนั้นในเวลาใดก็ได้ ทั้งนี้ ในการร้องขอ MLA จะดำเนินการตามสมควรเพื่อแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง สมบูรณ์และทันสมัย หรือจะอธิบายเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการดังกล่าวได้

 1. วิธีการร้องเรียน

หากคุณประสงค์ที่จะร้องเรียนเกี่ยวกับการฝ่าฝืนนโยบายนี้ หรือหลักการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของออสเตรเลีย (the Australian Privacy Principles) ตามที่ได้ระบุไว้ในกฎหมายว่าด้วยความเป็นส่วนตัว ค.ศ.  1988 (the Privacy Act 1988 (Cth)) คุณสามารถติดต่อ MLA ตามรายละเอียดการติดต่อด้านล่าง อย่างไรก็ดี คุณมีความจำเป็นที่จะต้องให้รายละเอียดอย่างเพียงพอเกี่ยวกับการร้องเรียนของคุณ ตลอดจนหลักฐานและข้อมูลสนับสนุนใด ๆ

MLA จะส่งคำร้องเรียนของคุณไปยังเจ้าหน้าที่ด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Officer) ซึ่งจะตรวจสอบปัญหา และกำหนดขั้นตอนที่ MLA จะดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียนของคุณ โดย MLA จะติดต่อคุณในกรณีที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมจากคุณและจะแจ้งให้คุณทราบเป็นลายลักษณ์อักษรถึงผลการตรวจสอบดังกล่าว หากคุณไม่พอใจกับคำตัดสินของ MLA คุณสามารถติดต่อ MLA เพื่อหารือถึงข้อกังวลของคุณ หรือติดต่อคณะกรรมาธิการด้านข้อมูลส่วนบุคคลแห่งออสเตรเลีย (the Australian Privacy Commissioner) ผ่านทางเว็บไซต์ www.oaic.gov.au หรือหน่วยงานที่กำกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในประเทศของคุณ

 1. การเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้

MLA อาจแก้ไขนโยบายนี้เป็นครั้งคราว และนโยบายที่แก้ไขเพิ่มเติมจะถูกเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ MLA โปรดตรวจสอบเว็บไซต์ของ MLA เป็นระยะเพื่อรับทราบถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้ การใช้งานเว็บไซต์หรือบริการของ MLA หรือการให้ข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติมแก่ MLA อย่างต่อเนื่องต่อไปหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้จะถือว่าคุณยอมรับการเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวแล้ว

 1. การติดต่อ MLA

หากคุณมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายนี้หรือแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของ MLA คุณสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ MLA ทางโทรศัพท์ +61 02 9463 9333 หรือทางอีเมล privacy@mla.com.au  สำนักงานใหญ่ของ MLA ตั้งอยู่ที่ ชั้น 1 เลขที่ 40 เม้าท์ สตีท, นอร์ท ซิดนีย์, รัฐนิวเซาท์เวลส์ 2060 (Level 1, 40 Mount Street, North Sydney, NSW 2060) หรือที่อยู่ทางไปรษณีย์ของ MLA ที่ตู้ ป.ณ. 1961 นอร์ท ซิดนีย์, รัฐนิวเซาท์เวลส์ 2059 (PO Box 1961, North Sydney NSW 2059)

ส่วน ข – ประกาศเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวในสหภาพยุโรป

 1. ความเป็นมา

ประกาศนี้มีผลบังคับใช้กับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่การประมวลผลดังกล่าวอยู่ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลในสหภาพยุโรป (European Data Protection Laws) รวมถึงข้อบังคับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป(General Data Protection Regulation (GDPR)) ของสหภาพยุโรป (สหภาพยุโรป)  

เรามีความมุ่งมั่นที่จะปกป้องและเคารพความเป็นส่วนตัวของคุณ หากคุณเป็นบุคคลที่อาศัยในสหภาพยุโรป หรือคุณมีปฏิสัมพันธ์กับสำนักงาน MLA ที่ตั้งอยู่ในสหภาพยุโรป ประกาศนี้อธิบายถึงการปฏิบัติของเราเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมและการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และฐานทางกฎหมายในการดำเนินการของเรา ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้บังคับ รวมถึง GDPR โดยมีผู้ควบคุมข้อมูล คือ Meat & Livestock Australia Ltd. ซึ่งตั้งอยู่ที่ ไวน์ยาร์ดบิสเนสเซ็นเตอร์ 36 กลูเชสเตอร์ อเวนู คามเด็น ทาวน์ ลอนดอน เอ็นดับเบิลยู 1 7บีบี สหราชอาณาจักร (The Vineyards Business Centre, 36 Gloucester Avenue, Camden Town, London, NW1 7BB, United Kingdom)) (ต่อไปในประกาศฉบับนี้เรียกว่า “MLA”)  

 1. ประเภทข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวม

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ MLA เก็บรวบรวมและครอบครองจะขึ้นอยู่กับลักษณะการปฏิสัมพันธ์ของคุณกับเรา แต่โดยทั่วไปจะรวมถึงชื่อ รายละเอียดการติดต่อของคุณ (เช่น หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ และที่อยู่อีเมลของคุณ) และข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการปศุสัตว์และการดำเนินธุรกิจของคุณ ทั้งยังอาจรวมไปถึง รายละเอียดบัตรเครดิตในกรณีที่คุณซื้อสินค้า รายละเอียดการสะสมไมล์ของสายการบิน รายละเอียดประกันการเดินทาง ความต้องการทางด้านอาหาร หรือข้อมูลจากประวัติส่วนตัวของคุณ หากเราจำเป็นต้องใช้รายละเอียดดังกล่าวสำหรับกิจกรรมใดๆ หรือเพื่อตอบกลับการสมัครงาน โดยปกติแล้วในเวลาที่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ  เราจะระบุว่าข้อมูลใดบ้างที่เราร้องขอเพื่ออำนวยความสะดวกในการมีปฏิสัมพันธ์ของคุณกับเรา

คุณอาจสามารถติดต่อกับ MLA โดยไม่ระบุถึงตัวตนของคุณได้ (เช่น โดยไม่ระบุชื่อหรือโดยใช้นามแฝง) ในบางกรณี เช่น เมื่อคุณทำการสอบถามทั่วไปเกี่ยวกับ MLA หรือโปรแกรมของเรา หากคุณประสงค์ที่จะดำเนินการเช่นว่านั้น โปรดติดต่อเราเพื่อตรวจสอบว่าคุณสามารถดำเนินการในกรณีดังกล่าวได้หรือไม่

 1. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

โดยทั่วไป MLA จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลหากคุณสมัครใจที่จะให้ข้อมูลดังกล่าวด้วยตัวคุณเองเท่านั้น เช่น ให้ข้อมูลด้วยตัวเอง ทางโทรศัพท์ ทางไปรษณีย์หรือทางอีเมล ผ่านเว็บไซต์ของ MLA หรือโดยการกรอกแบบฟอร์มออนไลน์หรือเอกสาร อย่างไรก็ตาม อาจมีบางกรณีที่ MLA อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากบุคคลอื่น เช่น เมื่อเราให้บุคคลที่สามช่วยเหลือในการจัดการเกี่ยวกับไดรฟ์การสมัครสมาชิก (Membership Drives) หรือเมื่อเราจัดทำโปรแกรมหรือกิจกรรมร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอีกรายหนึ่ง หรือหลายราย

 MLA ยังเก็บรวบรวมข้อมูลบางรายการโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์ของ MLA ซึ่งข้อมูลดังกล่าวรวมถึงประเภทเบราว์เซอร์ (Browser Type) ที่อยู่เซิร์ฟเวอร์ (Server Address) ประเภทระบบปฏิบัติการ (Operating System Type) เลขรหัสประจำคอมพิวเตอร์ (IP Address) ของคุณ ตลอดจนวิธีการและเวลาที่คุณใช้งานเว็บไซต์ของ MLA และเว็บไซต์ที่คุณเข้าชมก่อนหน้า ทั้งนี้ MLA ใช้ข้อมูลนี้โดยไม่ระบุชื่อ และจะไม่ใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อระบุตัวตนของคุณ เว้นแต่กฎหมายกำหนดให้ต้องกระทำ

คุณไม่จำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่ MLA แต่หากคุณไม่ให้ข้อมูลตามที่ร้องขอ MLA อาจไม่สามารถจัดการเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกของคุณ หรือจัดหาสินค้าและบริการให้คุณได้

 1. วัตถุประสงค์และฐานทางกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เมื่อ MLA เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล MLA จะระบุวัตถุประสงค์ทั่วไปสำหรับการใช้งานและบุคคลที่จะได้รับการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว และผลกระทบหลัก (หากมี) หากยังไม่ได้ให้ข้อมูลดังกล่าว โดยวัตถุประสงค์หลักและฐานทางกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของ MLA และอาจรวมถึง:

(ก)   การจัดหาสินค้าและบริการตามที่คุณร้องขอและการตอบข้อสอบถามของคุณ เราจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลของคุณในลักษณะนี้เพื่อที่จะปฏิบัติตามข้อผูกพันตามสัญญาของเราที่มีต่อคุณซึ่งเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการตามที่คุณร้องขอ ทั้งนี้ การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในการตอบข้อสอบถามของคุณเป็นไปเพื่อผลประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของเรา

(ข)   การบริหารจัดการโปรแกรมของ MLA และการติดต่อกับผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในการบริหารจัดการโปรแกรมของเราเป็นไปเพื่อผลประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของเรา

(ค)   การแจ้งให้สมาชิก MLA ผู้จ่ายภาษี และประชาชนที่เกี่ยวข้องทราบถึงธุรกิจของ MLA สินค้าและบริการที่จัดหาโดย MLA และประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเนื้อแดงและอุตสาหกรรมปศุสัตว์ ทั้งนี้ การติดต่อคุณโดยการให้ข่าวสารและสื่อส่งเสริมการขายเกี่ยวกับสินค้าและบริการที่คล้ายคลึงกันซึ่ง MLA เป็นผู้ให้บริการเป็นไปเพื่อผลประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของเราตราบเท่าที่สอดคล้องกับการตัดสินใจเลือกช่องทางการตลาดของคุณ

(ง)    การดำเนินโครงการเฉพาะที่คุณเลือกจะเข้าร่วม เรามีความจำเป็นที่จะต้องประมวลผลข้อมูลของคุณในลักษณะนี้เพื่อที่จะปฏิบัติตามข้อผูกพันตามสัญญาของเราที่มีต่อคุณซึ่งเกี่ยวกับโครงการพิเศษดังกล่าว

(จ)   การบริหารจัดการการแข่งขัน เรามีความจำเป็นที่จะต้องประมวลผลข้อมูลของคุณในลักษณะนี้เพื่อที่จะปฏิบัติตามข้อผูกพันตามสัญญาของเราที่มีต่อคุณซึ่งเกี่ยวกับการเข้าร่วมการแข่งขันของคุณ

(ฉ)   การบริหารจัดการงานแสดงสินค้าและงานกิจกรรมอื่นๆ เรามีความจำเป็นที่จะต้องประมวลผลข้อมูลของคุณในลักษณะนี้เพื่อที่จะปฏิบัติตามข้อผูกพันตามสัญญาของเราที่มีต่อคุณซึ่งเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของคุณในกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อลงทะเบียนตอบรับและการเข้าร่วมกิจกรรมของคุณในกิจกรรมเป็นไปเพื่อผลประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของเรา

(ช)   การนำรายละเอียดของคุณไปรวมไว้ในฐานข้อมูลซึ่งเปิดเผยต่อสาธารณะชนบนเว็บไซต์ MLA ทั้งนี้ การดูแลรักษาฐานข้อมูลดังกล่าวเป็นไปเพื่อผลประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของธุรกิจของเรา

(ซ)   การส่งเอกสารการตลาดที่ MLA เห็นว่าเป็นประโยชน์ (ถ้าคุณยินยอมที่จะรับเอกสารดังกล่าว) หาก MLA ได้รับแจ้งว่าบุคคลใดไม่ประสงค์ที่จะรับข้อมูลดังกล่าว เราจะไม่ส่งเอกสารดังกล่าวไปยังบุคคลนั้น แต่ไม่ถือปฏิบัติกับข้อมูลที่ต้องส่งตามกฎหมาย เนื่องจากข้อมูลดังกล่าวไม่ถือเป็นการสื่อสารเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดแบบตรง เราจะประมวลผลข้อมูลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดโดยตรงหากคุณได้ให้ความยินยอมเท่านั้น และ

(ฌ) การปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมาย เราจะประมวลผลข้อมูลของคุณในกรณีที่จำเป็นเพื่อปฏิบัติตามหน้าที่ทางกฎหมายที่เราต้องปฏิบัติตาม

 1. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลบางส่วนที่คุณให้ไว้กับเราจะถูกจัดพิมพ์เป็นเอกสารหรือเผยแพร่ในฐานข้อมูลที่สาธารณชนสามารถเข้าถึงได้ หรือสาธารณชนสามารถเข้าถึงได้ตามคำร้องขอ

โดยขึ้นอยู่กับสินค้าหรือบริการ ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจถูกเปิดเผยต่อ:

(ก)   นิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ MLA สำนักงานระหว่างประเทศ และตัวแทนของ MLA เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของ MLA เท่านั้น

(ข)   ผู้ให้บริการภายนอก (บนพื้นฐานของการรักษาความลับ และผู้ให้บริการดังกล่าวจะถูกจำกัดการใช้ข้อมูลเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของ MLA เท่านั้น)

(ค)   ที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญของ MLA ที่ได้รับการว่าจ้างเพื่อให้บริการด้านกฎหมาย การบริหาร การเงิน ประกันภัย การวิจัย การตลาด หรือบริการอื่นๆ แก่ MLA และ

(ง)    บุคคลใดที่ได้รับอนุญาต ไม่ว่าโดยปริยายหรือโดยชัดแจ้ง ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นได้ถูกให้แก่ หรือเก็บรวบรวมโดย MLA  

MLA อาจเผยแพร่วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการเฉพาะที่ MLA เป็นผู้ให้บริการ

 1. การโอนและการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลนอกเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA)

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมอาจถูกถ่ายโอนไปและจัดเก็บไว้ที่ปลายทางนอกเขตเศรษฐกิจยุโรป (European Economic Area (EEA)) รวมถึงประเทศที่มีมาตรฐานในการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลที่ต่างจากมาตรฐานที่ใช้บังคับใน EEA โดยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจถูกถ่ายโอนไปและจัดเก็บไว้ในประเทศดังต่อไปนี้ ได้แก่ ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น เกาหลี ประเทศในยุโรปที่ไม่เป็นประเทศ EEA จีน อินโดนีเซีย รัสเซีย ฟิลิปปินส์ อินเดีย มาเลเซีย และเวียดนาม  ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจจะถูกประมวลผลโดยพนักงานนอกเขต EEA ที่ทำงานให้กับเราหรือหนึ่งในผู้ให้บริการของเราซึ่งรับจ้างในการประมวลผลรายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราจะดำเนินการตามสมควรและจำเป็นเพื่อรับรองว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะได้รับการจัดการอย่างปลอดภัยและเป็นไปตามประกาศเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ และกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่บังคับใช้ และจะไม่โอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปนอก EEA เว้นแต่มีความจำเป็นในการทำสัญญาหรือเพื่อปฏิบัติตามสัญญาต่อคุณ หรือเพื่อประโยชน์ของคุณ หรือเมื่อได้รับความยินยอมจากคุณ

 1. การรักษาความปลอดภัยและการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

MLA ใช้มาตรการทางเทคนิคและองค์กรที่เหมาะสมเพื่อรับรองความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่ MLA ครอบครองอย่างเหมาะสม รวมถึงการป้องกันจากการประมวลผลโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือโดยผิดกฎหมาย การสูญหายโดยอุบัติเหตุ การทำลาย หรือการทำให้เสียหาย

MLA จะดำเนินการตามขั้นตอนในการทำลายหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ครอบครองอยู่นั้นไม่สามารถใช้ระบุตัวบุคคลได้ (เพื่อให้ไม่สามารถระบุตัวตนของคุณได้จากข้อมูลนั้นๆ) หากข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไม่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของ MLA อีกต่อไป และกฎหมายอนุญาตให้กระทำได้

 1. ข้อมูลที่ละเอียดอ่อน

โดยทั่วไป MLA ไม่เก็บรวบรวมข้อมูลที่ละเอียดอ่อนใดๆ ตามนิยามที่กำหนดภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (ซึ่งรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อชาติ ชาติพันธุ์ การเป็นสมาชิกขององค์กรทางการเมือง ศาสนาหรือสหภาพแรงงาน รสนิยมหรือกิจกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม สถานะของสุขภาพ หรือประวัติทางการแพทย์) โดย MLA จะเก็บรวบรวมข้อมูลที่ละเอียดอ่อนในกรณีที่กฎหมายกำหนดไว้หรือได้รับความยินยอมเท่านั้น ถ้า MLA ครอบครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนใดๆ ข้อมูลดังกล่าวจะถูกนำมาใช้และเปิดเผยโดย MLA ตามวัตถุประสงค์ที่ได้ให้ไว้เท่านั้น

หาก MLA ร้องขอข้อมูลที่ละเอียดอ่อน MLA จะอธิบายเหตุผลในการร้องขอข้อมูลนั้น

 1. การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล

ภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่บังคับใช้ (ภายในขอบเขตที่ใช้บังคับกับเว็บไซต์ของเราและคุณ) คุณมีสิทธิดังต่อไปนี้:

(ก) สิทธิในการเข้าถึงข้อมูล คุณมีสิทธิที่จะร้องขอสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เรากำลังประมวลผลเกี่ยวกับคุณซึ่งเราจะดำเนินการส่งคืนให้กับคุณในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ เพื่อความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของคุณเอง เราอาจร้องขอให้คุณยืนยันตัวตนก่อนให้ข้อมูลตามที่ได้ร้องขอ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเรา หากคุณต้องการสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลหลายฉบับ เราอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับการดำเนินการตามสมควร

(ข) สิทธิในการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง คุณมีสิทธิที่จะขอให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่สมบูรณ์หรือไม่ถูกต้องที่เราประมวลผลเกี่ยวกับคุณให้ถูกต้อง โปรดทราบว่าคุณสามารถทำการปรับเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างได้โดยตรงผ่านทางบัญชีออนไลน์ของคุณ

(ค) สิทธิในการลบข้อมูล คุณมีสิทธิที่จะร้องขอให้เราลบข้อมูลส่วนบุคคลที่เราประมวลผลเกี่ยวกับคุณ เว้นแต่กรณีที่เราไม่มีหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติเช่นนั้นหากเราจำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวเพื่อปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมาย หรือเพื่อก่อ ใช้ หรือโต้แย้งข้อเรียกร้องทางกฎหมาย

(ง) สิทธิในการจำกัดการประมวลผลข้อมูล คุณมีสิทธิที่จะจำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในกรณีที่คุณเชื่อได้ว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้อง เราประมวลผลข้อมูลไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือเราไม่จำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลดังกล่าวตามวัตถุประสงค์เฉพาะอีกต่อไปเว้นแต่ในกรณีที่เราไม่สามารถลบข้อมูลได้เนื่องจากหน้าที่ตามกฎหมายหรือข้อผูกพันอื่น หรือเพราะคุณไม่ประสงค์ที่จะให้เราลบข้อมูลดังกล่าว  

(จ) สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูล คุณมีสิทธิที่จะได้รับข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณที่เราครอบครองในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่มีการจัดเรียงแล้ว และที่จะโอนข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้แก่ผู้ควบคุมข้อมูลรายอื่น ในกรณีที่ (ก) ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเป็นข้อมูลที่คุณได้ให้กับเรา และ (ข) หากเราประมวลผลข้อมูลดังกล่าวโดยอาศัยความยินยอมจากคุณ (เช่น เพื่อรับสื่อทางการตลาดแบบตรง) หรือเพื่อปฏิบัติตามสัญญาต่อคุณ 

(ฉ) สิทธิในการคัดค้านในกรณีที่เราอ้างผลประโยชน์อันชอบธรรมเป็นฐานทางกฎหมายสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของเรา คุณมีสิทธิที่จะคัดค้านการประมวลผลดังกล่าวด้วยเหตุผลที่เกี่ยวกับสถานการณ์เฉพาะของคุณ เราจะปฏิบัติตามคำร้องขอของคุณ เว้นแต่เรามีเหตุอันสมควรอันชอบด้วยกฎหมายในการประมวลผลที่ดีกว่าผลประโยชน์และสิทธิของคุณ หรือหากเราจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลเพื่อการก่อ การใช้หรือการโต้แย้งข้อเรียกร้องทางกฎหมาย

(ช) สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม หากคุณได้ให้ความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับเรา คุณมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้โดยไม่มีค่าธรรมเนียม ซึ่งรวมถึงกรณีที่คุณแสดงเจตนาไม่เข้าร่วมในการรับข้อความทางการตลาดที่ได้รับจากเรา

คุณสามารถทำการร้องขอใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยส่งคำร้องขอทางอีเมลไปที่ europe@mla.com.au

 1. วิธีการร้องเรียน

คุณมีสิทธิที่จะยื่นเรื่องร้องเรียนต่อหน่วยงานกำกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประจำท้องถิ่น หากคุณเชื่อว่า เราไม่ได้ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้บังคับ ถ้าหากคุณอาศัยในหรือมีปัญหาในประเด็นที่เกี่ยวกับสหราชอาณาจักร คุณสามารถติดต่อสำนักงานคณะกรรมการด้านข้อมูล (Information Commissioner’s Office) ตามรายละเอียด ดังต่อไปนี้:

โทรศัพท์: +44 0303 123 1113

อีเมล: casework@ico.org.uk

เว็บไซต์: www.ico.org.uk

ฟอร์มในเว็บไซต์: www.ico.org.uk/concerns/

ที่อยู่: วอเตอร์ เลน, วายคลิฟ เฮาส์, วิล์มสโล, เชสเชียร์, เอสเค9 5เอเอฟ (Water Lane, Wycliffe House, Wilmslow, Cheshire, SK9 5AF)

หากคุณอาศัยในหรือปัญหาที่คุณต้องการร้องเรียนเกิดขึ้นที่อื่นใน EEA โปรดดูรายละเอียดของหน่วยงานกำกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประจำท้องถิ่นในประเทศอื่นๆ ของ EEA ที่นี่

 1. การเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้

MLA อาจแก้ไขนโยบายนี้เป็นครั้งคราว และนโยบายที่แก้ไขเพิ่มเติมจะถูกเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ MLA โปรดตรวจสอบเว็บไซต์ของ MLA เป็นระยะเพื่อรับทราบการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้

 1. การติดต่อ MLA

หากคุณมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายนี้หรือแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของ MLA คุณสามารถติดต่อเราโดยช่องทางโทรศัพท์ +44 207 2849 784 (สหราชอาณาจักร) หรือทางอีเมล europe@mla.com.au

ปรับปรุงล่าสุด 01/05/2562